Category Archives: Fuzuli

Yazmışlar


Yazmışlar Ezel kâtipleri uşşâk bahtın kare yazmışlar Bu mazmûn ile hat ol safha-i ruhsâre yazmışlar Havâs-ı hâk-i pâyun şerhini tahkîk edîp merdüm Gubâr îlen beyâz-ı dîde-i hûnbûre yazmışlar Girip büthâneye kılsan tekellüm cân bulur şeksiz Musavvirler ne sûret kim der … Okumaya devam et

Fuzuli içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Vermedün


Vermedün Ey musavvir yâr timsâline sûret vermedün Zülf ü ruh çekdün velî tâb u terâvet vermedün Işk sevdâsından ey nâsih meni men’ eyledün Yoh imiş aklın mana yahşi nasîhat vermedün Dün ki fursat düşdü hâk-i dergehünden kâm alam N’oldu ey … Okumaya devam et

Fuzuli içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Tâli’ Zebûn


Tâli’ Zebûn Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn Derd çoh hem-derd yoh düşmen kavî tâli’ zebûn Sâye-i ümmîd zâ’il âfitâb-ı şevk germ Rütbe-i idbâr âlî pâye-i tedbîr dûn Akl dun-himmet sadâ-yı tâ’ne yer yerden bülend Baht kem-şefkat belâ-yı ışk … Okumaya devam et

Fuzuli içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Döne Döne Devrânun


Döne Döne Devrânun Dehenin derdüme dermân dediler cânânum Bildiler derdümi yohdur dediler dermânun Olsa mahbûblarun ışkı cehennem sebebi Hûr u gılmânı kalur kendüsine Rıdvân’un Geçdi meyhâneden il mest-i mey-i ışkun olup Ne meleksen ki harâb etdün evin şeytânun Urmazam sıhhat … Okumaya devam et

Fuzuli içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Görüp


Görüp Ol ki her sa’at gülerdi çeşm-i giryânım görüp Ağlar oldu hâlime bî-rahm cânânım görüp Eyleyen ta’yin-i cezâ-yi müdâvâ derdime Terk edip cem’ etmedi hâl-i perîşânım görüp Lâle-ruhlar göğsümün çâkine kılmazlar nazar Hiç bir rahm eylemezler dâğ-i hicrânım görüp Tut … Okumaya devam et

Fuzuli içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Sever


Sever Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever Her kimün âlemde mıkdârıncadur tab’ınde meyl Men leb-i cânânumu Hızr Ab-ı Hayvânın sever Başa dem düştükçe taksîr eylemez eyler meded Ol sebebden muttasıl çeşmüm … Okumaya devam et

Fuzuli içinde yayınlandı | Yorum bırakın

İçre


İçre Batalı kana ohun dîde-i giryân içre Bir elifdür sanasan kim yazılur cân içre Yeridür sîne-i sûzânuma külhan deseler Anca kim yandı ohun sîne-i sûzan içre Cânı ten içre ne sahlardum eger bilse idüm Ki degül gizlü gam-ı lâ’l-i lebün … Okumaya devam et

Fuzuli içinde yayınlandı | Yorum bırakın